Przykładem przemawiającym za tym, że nukleony w jądrach atomów są w ruchu wirowym, jest wskazanie mechanizmu reakcji egzotermicznych i reakcji endotermicznych podczas łączenia się pierwiastków. Otóż gdyby nukleony pierwiastków nie wirowały, to wszystkie reakcje chemiczne łączenia się pierwiastków, byłyby endotermiczne, czyli temperatura powstałego związku chemicznego, byłaby niższa od pierwotnej temperatury pierwiastków, które ten związek chemiczny tworzą. Aby to zrozumieć, proszę sobie wyobrazić komorę z bocznymi ścianami, wewnątrz której od ścian odbijają się dwa symboliczne atomy, które pośrodku komory odbijają się od siebie, i tak naprzemiennie, raz od ścian raz od siebie. Prędkość z jaką przemieszczają się te dwa symboliczne atomy to temperatura, którą możemy odczytać na ścianach bocznych komory. Jeżeli teraz będziemy zwiększać temperaturę, czyli prędkość przemieszczania się tych symbolicznych atomów, to po przekroczeniu temperatury „zapłonu”, te dwa symboliczne atomy połączą się ze sobą w związek chemiczny, co nastąpi w centralnej części komory. A jeżeli przyjmiemy, że dla przejrzystości tego przykładu, masa i prędkość obydwu symbolicznych atomów jest taka sama, to po ich połączeniu, wektory sił się zniosą i obydwa atomy zaczną wirować wokół wspólnej osi, lecz powstały w ten sposób pierwiastek będzie usytuowany w bezruchu w centralnej części komory, skutkiem czego na bocznych ścianach komory nie odczytamy temperatury. Atom ma kształt sferyczny, natomiast po połączeniu dwóch atomów uzyskujemy powiedzmy wirującą „belkę”, i jeżeli teraz w tą belkę uderzy inny atom, to prędkość jaką uzyska ten drugi atom po zderzeniu będzie zależeć od prędkości przemieszczania się „belki” i od prędkości jej wirowania. Jeżeli prędkość wirowania „belki” jest większa od prędkości przemieszczania się cząsteczek, to po zderzeniach prędkość odbijającego się atomu będzie się zwiększać, a prędkość wirowania „belki” będzie maleć, aż do chwili zrównania się prędkości wirowania z prędkością przemieszczania, co za skutkuje wzrostem temperatury.

Utlenianie węgla czy wodoru jest reakcją egzotermiczną, czyli taką która zwiększa temperaturę powstałego związku chemicznego? Otóż w zależności od ilości protonów i neutronów danego pierwiastka, wirujące z ogromną prędkością nukleony, mają swoją ścisłą geometrię rozmieszczenia. A podczas połączenia w związek chemiczny, oddziałujące na siebie nukleony obydwu pierwiastków „wiążą” je ze sobą i poprzez ogromną prędkość wirujących nukleonów, wprawiają w ruch wirowy powstałą cząsteczkę. W zależności od prędkości wirowania i ilości nukleonów poszczególnych pierwiastków, prędkość wirowania poszczególnych związków chemicznych jest różna i tak, jeżeli prędkość wirowania powstającego związku chemicznego jest stosunkowo mała, mamy do czynienie z reakcją endotermiczną, czyli spadkiem temperatury. Natomiast jeżeli prędkość wirowania powstającego związku chemicznego jest stosunkowo duża, mamy do czynienie z reakcją egzotermiczną, czyli wzrostem temperatury.

Należy tu również zaznaczyć, że nukleony jednego atomu wirują z różną prędkością, tworząc jak gdyby wirujący dysk, a powstające związki chemiczne, poprzez oddziaływania elektrostatyczne tworzą jak gdyby płaskie struktury.