Uważam, że problem z LEX TVN by nie istniał, gdyby ust. 3 art. 35 rozszerzyć o kraje członkowskie NATO i gdyby ona brzmiała następująco:  “siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO”.